About

[efcb-section-samplepage hero_image=”https://www.brismes.ac.uk/conference/wp-content/uploads/2015/04/airroutesmap-white-thin.jpg” title=”BRISMES Annual Conference 2016″ subtitle=”Networks: Connecting the Middle East through Time, Space and Cyberspace” background_color=”” title_font_color=”” subtitle_font_color=”” title_font_size=”” subtitle_font_size=”” margin_top=”” margin_bottom=””][content]

Image: josullivan.59 via Flickr | ‘World Airline Routes’

BRISMES Annual Conference 2016 took place at the University of Wales Trinity St David, Lampeter Campus, on 13 – 15 July.

The Middle East and North Africa as a region is intimately connected both regionally and to the wider world. This is true historically, where the region has long acted as a crossroads of trade, culture and ideas, as well as in more contemporary contexts – when Arab protest movements inspired similar actions around the world, and migration within and from the region is having a global impact. It is no coincidence that the Middle East is at the forefront of innovative developments in social media and other networks of communication.

The 2016 BRISMES Annual Conference placed networks at the centre of the discussion, encouraging proposals for papers and panels that take up this theme in innovative ways. The conference organisers encouraged submissions that highlight the connections between the Middle East and other areas of the globe, as well as ties within the region, be they between individual countries or between sub-regions.

The University of Wales Trinity St David, Lampeter Campus

This is the first time that BRISMES has convened its Annual Conference in Wales, and we are delighted to hold it in collaboration with the University of Wales Trinity St David at their Lampeter Campus. This was the site of St David’s College, founded in 1822, and given a Royal Charter in 1828, making it (until merger) the oldest degree awarding institution in England and Wales after Oxbridge. The University of Wales, Lampeter, became part of the University of Wales Trinity Saint David in 2010. Built on the remains of a Norman castle and set against a backdrop of rolling hills, it is a beautiful location with a rich history. Lampeter itself is a small but bustling market town, enclosed by the River Teifi, close to the stunning Cardigan Bay coast, and just a short drive away from the spectacular Cambrian Mountains.

In honour of BRISMES’ first trip to Wales, and as a way of celebrating linguistic diversity, we are exploring the possibility of having one panel in Welsh, with appropriate arrangements for English translation.

*

Cynhadledd Flynyddol BRISMES 2016

Rhwydweithiau: Cysylltu’r Dwyrain Canol trwy Amser, Gofod a Seiberofod

 

Ar y cyd â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, campws Llambed, mae Cymdeithas Prydain ar gyfer Astudiaethau’r Dwyrain Canol (BRISMES) yn gwahodd cynigion ar gyfer ei chynhadledd flynyddol yn 2016.  19 Chwefror 2016 yw’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cynigion papurau a phaneli. I gael manylion a’r ffurflen ar gyfer cyflwyno crynodebau ewch i wefan y gynhadledd, www.brismes.ac.uk/conference.

Mae rhanbarth y Dwyrain Canol a Gogledd Affrica wedi’i gysylltu’n agos o safbwynt rhanbarthol ac â’r byd ehangach.  Bu hyn yn wir yn hanesyddol, a’r rhanbarth ers tro yn groesffordd i fasnach, diwylliant a syniadau. Felly hefyd yn ystod cyd-destunau mwy cyfoes – pan ysbrydolodd mudiadau protest Arabaidd weithredoedd tebyg o gwmpas y byd, ac mae’r ymfudo oddi mewn i’r rhanbarth ac oddi yno yn cael effaith fyd-eang.  Nid cyd-ddigwyddiad yw’r ffaith fod y Dwyrain Canol ar y blaen o ran datblygiadau arloesol yn y cyfryngau cymdeithasol a rhwydweithiau cyfathrebu eraill.

Ceisia Cynhadledd Flynyddol BRISMES 2016 roi lle canolog i rwydweithiau yn y drafodaeth, gan annog ceisiadau ar gyfer papurau a phaneli a fydd yn ymgodymu â’r thema hon mewn ffyrdd arloesol. Hoffai trefnwyr y gynhadledd annog cyflwyniadau sy’n tynnu sylw at y cysylltiadau rhwng y Dwyrain Canol a rhannau eraill o’r byd, yn ogystal â chysylltiadau oddi mewn i’r rhanbarth, boed hynny rhwng gwledydd unigol neu ymhlith is-ranbarthau.

Yn ogystal, croesawn yn gynnes gynigion ar unrhyw bwnc sy’n gysylltiedig ag Astudiaethau Dwyrain Canol, ni waeth sut mae’n cyd-fynd â’r thema. Y nod yw annog deialog ymhlith ysgolheigion sy’n astudio’r Dwyrain Canol a Gogledd Affrica o bob disgyblaeth.

Oddi mewn i’r thema gyffredinol, ‘Rhwydweithiau: Cysylltu’r Dwyrain Canol trwy Amser, Gofod a Seiberofod’, mae croeso’n arbennig i bapurau a phaneli sy’n mynd i’r afael ag agweddau hanesyddol neu gyfoes ar yr is-themâu canlynol:

· Rhwydweithiau masnach, trafnidiaeth ac ariannol: cydweithrediadau a mentrau economaidd hynafol a modern.
· Rhwydweithiau daearyddol mewn cyd-destunau trefol, rhanbarthol a rhyngwladol.
· Rhwydweithiau gwleidyddol a chymdeithasol: elitau sy’n rheoli, strwythurau llywodraeth, rhwydweithio mewn cyd-destunau lleiafrifol a mwyafrifol, cymunedau diaspora a mudiadau cymdeithasol.
· Rhwydweithiau ymfudo: llwybrau, negeseuon ac integreiddio ymfudwyr.
· Rhwydweithiau diwylliannol: cysylltiadau oddi mewn i gelfyddyd, llenyddiaeth, ffilm a cherddoriaeth.
· Iaith a Sosioieithyddiaeth.
· Rhwydweithiau rhith-wir: y cyfryngau cymdeithasol, gemau a rhwydweithiau cyfathrebu byd-eang.
· Rhwydweithiau oddi mewn i grefydd: cymunedau crefyddol (hynafol a modern), cysylltiadau rhyng-ffydd, awdurdod crefyddol a dehongliadau diwinyddol sy’n esblygu.
· Rhwydweithiau o ran radicaleiddio a gwrth-radicaleiddio.

Mae croeso arbennig i sesiynau panel cyflawn.

Hwn yw’r tro cyntaf i BRISMES gynnal ei chynhadledd flynyddol yng Nghymru, ac rydyn ni’n falch dros ben o’i chynnal ar y cyd â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar ei champws yn Llambed. Hwn oedd safle Coleg Dewi Sant, a sefydlwyd yn 1822, ac a gafodd Siarter Frenhinol yn 1828. O’r herwydd (tan yr uno) hwn oedd y sefydliad dyfarnu graddau hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Daeth Prifysgol Cymru, Llambed, yn rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010. Fe’i hadeiladwyd ar olion castell Normanaidd gyda thirwedd fryniog yn gefndir iddo, mae’n lleoliad hardd gyda hanes cyfoethog. Mae Llambed yntau’n dref fach ond prysur, wedi’i hamgylchu gan afon Teifi, yn agos at arfordir trawiadol Bae Ceredigion, a thaith fer mewn car o fynyddoedd syfrdanol Cambria. Er mwyn nodi ymweliad cyntaf BRISMES â Chymru, gobeithiwn gynnal un panel yn Gymraeg a dathlu amrywiaeth ieithyddol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[/content][/efcb-section-samplepage]

Leave a Reply